Phục Hình Implant

Các Hãng Implant

GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG

Giai đoạn 1: Đặt Implant & Mutiabutment (A)

PHỤC HÌNH RĂNG GIẢ TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT

Giai đoạn 2:

Gắn hàm tạm trên Implant (sau 1-2 ngày).

  • Chi phí VND10.000.000 (B)

Giai đoạn 3: (C)

  • Gắn  thanh bar Titanium CAD/CAM *12 răng Resine Mỹ: VND 40.000.000
  • Gắn  thanh bar Titanium CAD/CAM *12 răng hợp kim Titan: VND 70.000.000

Tổng chi phí = (A) + (B) + (C)